Sự kiện trong 1 năm

Lễ khai giảng đón học sinh mới / Bắt đầu kỳ học mùa xuân / Dã ngoại đón học sinh mới / Khám sức khỏe
Kì thi du học Nhật Bản lần I
Kì thi năng lực Nhật ngữ / Tiết học ngoại khóa
Nghỉ hè (ôn tập hè)
Kiểm tra cuối kì
Lễ khai giảng đón học sinh mới / Bắt đầu kỳ học mùa hè / Dã ngoại đón học sinh mới / Khám sức khỏe
Kì thi du học Nhật Bản lần II
Kì thi năng lực Nhật ngữ / Nghỉ đông
Hội thi diễn thuyết / Tiết học ngoại khóa
Kiểm tra cuối kì / Lễ tốt nghiệp kết thúc khóa học 2 năm, khóa 1 năm 6 tháng / Nghỉ xuân