Nơi liên hệ - Bản đồ

Address: 33-5 Nishide-cho, Hyogo-ku, Kobe-city, Hyogo Japan 652-0822
Tel 078-682-0155
Fax 078-682-0255

【アクセス】 ……………………………………………………………
Từ [JR - Ga Kobe] đến trường khoảng  …… 10phút đi tàu
Từ [JR - Ga Osaka] đến trường khoảng …… 24phút đi tàu
Từ [JR - Ga Kyoto] đến trường khoảng …… 54phút đi tàu